Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Zásady ochrany osobných údajov

Kto som: Centrum Harmony, Miškovecká 7, 040 11 Košice. E-mail: centrumharmony@gmail.com.

Záväzné prehlásenie:
Zaväzujem sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujem osobné informácie, ako ich používam či podmienky, za ktorých ho môžem prezradiť iným. Zásady sa vzťahujú na webové stránky e.centrumharmony.sk.

Rozsah spracúvania osobných údajov:
Z webovej stránky e.centrumharmony.sk môžem zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe, ktoré sa používajú pre štatistické účely na tomto webe a sú anonymizované.

Nezhromažďujem ani nespracovávam žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám:
Nešírim, nepredávam ani neprenajímam Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:
Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými mám zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú so mnou v pracovnoprávnom, obdobnom alebo v inom vzťahu s cieľom poskytnúť Vám reakcie v mojom mene.
Ak to vyžaduje príslušný zákon, Vaše osobné informácie poskytnem, alebo ak sa dôvodne domnievam, že zverejnenie je potrebné na ochranu mojich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobím však všetko, čo je v mojich silách, aby som zabezpečil, aby boli Vaše práva na ochranu osobných údajov aj naďalej chránené.

Vaše osobné údaje sa procesujú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracovávať osobné údaje mimo územia EÚ, takéto spracovanie bude v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje uchovávam tak dlho, kým to považujem za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom beriem do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Znamená to, že si môžem uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii so mnou. Keď osobné údaje, ktoré spracúvam už nie sú potrebné, odstránim ich bezpečným spôsobom. Môžem spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

Vaše práva:
Máte právo požadovať odo mňa ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania, alebo práva namietať proti spracovaniu.

Používanie cookies:
Na zhromažďovanie informácií počas navigačného pohybu na e.centrumharmony.sk používam cookies a štatistické informácie. Cookies a štatistické informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na e.centrumharmony.sk, ako je napr. zobrazenie webových podstránok, kliknutia na odkazy a iné.

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie e.centrumharmony.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby som vedel, ako návštevníci používajú e.centrumharmony.sk. Cookies a podobné technológie mi pomáhajú prispôsobiť e.centrumharmony.sk Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a štatistické informácie Vás osobne neidentifikujú.

Zmeny Zásad ochrany osobných informácií:
Vyhradzujem si právo kedykoľvek Zásady ochrany osobných informácií zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na e.centrumharmony.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov/. Odporúčam Vám, aby ste Zásady ochrany osobných údajov občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojný so zmenami. Ak vykonám zmeny, ktoré podstatne Zásady ochrany osobných informácií zmenia, budem Vás informovať uverejnením oznámenia na https://e.centrumharmony.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov/ predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

Vaše právo sťažovať sa na príslušný orgán dohľadu:
Ak máte pochybnosti alebo ste nespokojný so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na moju e-mailovú adresu centrumharmony@gmail.com.

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o  pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli uverejnené 24.5.2018.