Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Mentoring

Mentoring je špecifický spôsob  premýšľania a komunikácie, ktorým sa dajú odstrániť alebo zmeniť vnútorné prekážky obmedzujúce náš profesionálny alebo osobný život. Je to partnerská spolupráca mentora a mentorovaného, ktorá môže byť zameraná na ktorúkoľvek oblasť života. Jej cieľom je podpora pri stanovení cieľov, rozhodovaní, hľadaní užitočných riešení a realizácii jednotlivých krokov, pomocou ktorých koučovaný dosiahne svoje očakávania. 

Má výrazný vplyv na riešenie aktuálnych problémov (napríklad ako urobiť zásadné zmeny, zvládnuť novú situáciu, vzťahové konflikty, stratu výkonu, motivácie, zmyslu života,) alebo samôže stať prípravou na budúcnosť.  Pomáha predchádzať vzniku kritických situácií, prispieva k rozvoju a učeniu sa, zvýšeniu výkonu a k dosiahnutiu cieľov. 

Mentorovanie odhaľuje a pomáha odstrániť bariéry, ktoré negatívne ovplyvňujú náš pracovný aj osobný potenciál a ktoré sme si počas života nesprávne osvojili. Je to systém, ktorý rozvíja a posilňuje naše silné stránky, výrazne napomáha sebapoznaniu. Dodáva silu zmeniť postoje a tým nám otvára možnosť na spokojné a plnohodnotné žitie.  

 

           dajme si šancu uvedomiť si svoje vnútorné a vonkajšie zdroje a lepšie ich využívať

      pomáhajme vytvárať a riadiť proces vlastného vývoja, zameraný na zdokonaľovanie seba samého v rôznych aspektoch života

      nazrime do seba cez sebareflexiu, sebavnímanie a sebauvedomenie a posilnime vlastnú spôsobilosť a kompetencie pri zvládaní našich rolí

      naučme sa riešiť problémy, dokázať si postaviť jasné a užitočné ciele a postupom času dosahovať efektívne výsledky

      realizujme žiaduce zmeny rýchlejšie a trvalejšie

      staňme sa samostatnými, preberme iniciatívu a zodpovednosť za vlastný život

      dajme si šancu „prerásť seba samého“, podporujme v sebe prirodzenú túžbu po úspechu

Leave comment