Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Cieľom života je vzájomne si pomáhať

“Cieľom života je vzájomne si pomáhať. Ak darujete  niekomu šaty, po čase sa zoderú.

Ak pohostíte ľudí, na druhý deň sú znova hladní.

Ak predpíšete niekomu liek, človek môže znovu ochorieť.

Naučiť ľudí žiť harmonicky, aby mali pokojnú myseľ a  boli odolní voči stresom, ktoré ich denne sprevádzajú –  to je skutočné priateľstvo.”

Paramhans Swami Maheschvarananda

Čo je potrebné k tomu, aby bol človek úspešný vo svojom živote, nech ten úspech znamená pre neho materiálne alebo nemateriálne statky?

Zistilo sa, že v živote nie je dôležité iba to, aké má človek vedomosti, ale hlavne to, aké má schopnosti a hlavne postoje. Teda nie je dôležité iba naše IQ, ale aj naše EQ – emocionálny kvocient.

Rozdiel medzi IQ a EQ nám najlepšie ukáže porovnanie pojmov.

IQ-inteligencia

EQ-inteligencia

premýšľanie, hĺbanie

asociovanie

zhromažďovanie faktov

hľadanie nových ideí

rozoznať zmysel

sprostredkovať zmysel

    rozhodovať logicky       

rozhodovať metódou pokusu a omylu

čas a pokoj

tempo, netrpezlivosť

hlavou

Intuitívne

tvrdé fakty

“mäkké” informácie

analyticky

Všeobecne

riadený rozumom

riadený pocitmi

“ľavá hemisféra”

“pravá hemisféra”

myslieť

Cítiť

izolovaný

Zapojený

slová a čísla

ľudia a situácie

rozum

Cit

vzdelanie

Srdečnosť

/Brockert, S.; Braunová, G.: Testy emocionálnej inteligencie, Ikar, a.s., Bratislava 1997, str. 18- 19/

Podľa tej tabuľky vidíme, že IQ a EQ sa navzájom dopĺňajú. Emocionálnu inteligenciu potrebujeme aby sme mohli fungovať ľudsky. Aby sme nepracovali len s tvrdými faktami, ale aj s pocitmi, emóciami. Tým, že je človek emocionálne založený tvor, všetko prežívame na emocionálnej úrovni. Emócie nám pomáhajú okrem iného napr. reagovať na nečakané udalosti, rýchlo sa rozhodovať a bez slov komunikovať s inými ľuďmi. Čím je väčšia emocionálna inteligencia človeka, tým väčšia je jeho sebaistota, tým lepšie a pohotovejšie reaguje. EQ nám pomáha aj v tom, aby sme nereagovali prudko, aby sme dokázali riadiť svoje emócie (aby sme sa vyhli prehnaným emocionálnym reakciám). Náš vnútorný hlas nám pomáha v mnohých prípadoch lepšie sa rozhodnúť, ako keby sme sa rozhodli len na základe holých faktov.

„Deti si nikdy nebudú pamätať drahé veci, ktorými  ste ich obdarovali, ale spomenú si na city, ktorými ste  ich zahrnuli.”             (RICHARD L. EVANS)

Emocionálna inteligencia má 5 základných aspektov:
sebavedomie, sebariadenie, sebamotivácia, empatia, angažovanosť.

1.    Sebavedomie

“V hodnotovom rebríčku človeka niet dôležitejšej  hodnoty, niet faktoru, ktorý by bol pre jeho duševný  rozvoj a motiváciu rozhodujúcejší, než je hodnota,  ktorú pripisuje sebe samému.”  (N.Branden)

Je veľmi dôležité, aby sme poznali seba. Len ten človek dokáže byť šťastný vo svojom živote, kto si plne uvedomí svoje pocity a kto sa za ne nehanbí. Na to, aby sme mohli pokračovať vo svojom živote, treba vedieť kým sme, kedy sa cítime dobre a kedy nie. Každý človek by mal poznať svoju hodnotu. Nedostatok sebaúcty spôsobuje len to, že si budú  priťahovať nešťastia, nebude sa im dariť a aj ostatní budú s nimi pohŕdať. Pomocou rôznych techník však dokážeme na tom pracovať, dokážeme zvyšovať svoje sebavedomie.

Dvanásť zásad ako získať sebadôveru:

1. Zamerajte sa na svoje potenciálne možnosti, a nie na  to, čo vás obmedzuje.

2. Zaumieňte si, že spoznáte pravdu o sebe.

3. Rozlišujte medzi tým, kto ste a čo robíte.

4. Nájdite si niečo, čo robíte radi a dobre, a potom to  robte stále.

5. Nahraďte sebakritiku pravidelným, pozitívnym zhováraním sa so sebou samým.

6. Obavu pred neúspechom nahraďte zreteľnou predstavou o tom, ako sa vám darí a akí ste šťastní.

7. Nájdite dosť odvahy správať sa trochu výstredne.

8. V rámci možností sa čo najviac zmierte so svojimi  rodičmi.

9. Rozhodnite sa zosúladiť telo s duchom.

10. Povzneste sa nad neurotický pocit viny.

11. Vyhľadávajte ľudí, ktorí vám pomôžu v ďalšom raste.

12. Nedopustite, aby ste kvôli tomu, že vás niekto odmietol, zanevreli na medziľudské vzťahy.

2.    Sebariadenie

Nie otroctvo, nie sloboda sú v stave urobiť ťa  šťastným…

Nie! – ty si osobnosť. Údelom tvojím – teda! – vládnuť.

Nad všetkým na svete i nad sebou.”     (Cyprian Norwid)

Sebariadenie znamená hlavne to, že človek dokáže riadiť svoje emócie, svoj život. Čím viac dokážeme riadiť seba, svoje pocity, tým viac žijeme v rovnováhe. Nestane sa nám, že v návale zlosti povieme niečo, čo o chvíľu by sme už aj ľutovali. Základom emocionálnej inteligencie je spoznanie svojich pocitov. Človek, ktorý sa naučí vnímať a všímať emocionálne signály a akceptovať ich, dokáže svoje city riadiť a prehlbovať.

3.    Sebamotivácia

“Každý človek, ktorého som v živote poznal a spoznám,  ma v niečom predstihuje. A v tom sa môžem od neho  učiť.”       (Emerson)

Mali by sme vedieť motivovať seba, a nikdy nestrácať vieru a nádej. Len ten, kto sa neustále snaží, kto má neustále víziu do budúcnosti dokáže aj rásť. Sebaľútosť náš život nezmení. Dokážeme ho však zmeniť my. K tomu však potrebujeme dostatočnú odvahu, vieru a sebamotiváciu.

4.    Empatia

“Každý z nás môže byť veľkým človekom… pretože každý z nás dokáže pomôcť iným. Nepotrebujete na to žiaden univerzitný diplom. Nemusíte nútiť svoje ja, ani svoju myseľ, aby s tým súhlasila. Potrebujete iba srdce plné milosrdenstva. Dušu zrodenú z lásky.”                                          (Martin Luther King,Junior)

Empatia je schopnosť, ktorá z nás robí človeka. Pomocou empatie sa dokážeme vcítiť do druhej osoby, do jej situácie. Jedine pomocou empatie dokážeme niekomu nezištne pomôcť.

5.    Angažovanosť 

Verím, že najväčší dar, aký si viem predstaviť, ktorý  mi môže ktokoľvek dať je, že ma druhí budú VIDIEŤ,  POČUŤ, ROZUMIEŤ A DOTÝKAŤ SA MA. Najväčší dar, aký ja môžem dať je, že VIDÍM, POČUJEM,  ROZUMIEM A DOTÝKAM SA INÉHO ČLOVEKA. Keď sa to uskutoční, cítim, že vznikol kontakt.“          (V.SATIROVÁ)

 

 

Človek by nemal na život len pozerať, ale mal by sa ho zúčastniť naplno. Žime každý deň radosťou, využívajme nové možnosti a príležitosti, ktoré nám život ponúka, majme sa radi, komunikujme s ľuďmi naokolo. Žime každý deň naplno, ako keby to mal byť náš posledný deň na zemi. Život nám ponúka nesmierne bohatstvo prírody, veľa lásky, radosti, slnka, no otázkou je, či to prijímame, alebo skôr len prežívame jeden deň za druhým? Snažme sa každé ráno vykročiť z bytu s úsmevom na tvári, veď nás to nič nestojí, no môžeme urobiť niekoho šťastným.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave comment